Uitgelicht

Update november 2022

Wat is er sinds onze vorige update begin dit jaar gebeurd? Hierbij een update, met een focus op BSO. Er is goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws:

 • Mede naar aanleiding van ons overleg met de scholen in Weespersluis is Unikidz als tweede BSO-aanbieder toegetreden in het schoolgebouw van De Nieuwe Jozef en Weesperrijk. Unikidz en Kind & Co hebben de afgelopen maanden de capaciteit flink vergroot, tot ongeveer 240 kindplaatsen (een ruime verdubbeling in minder dan een jaar). Daar verdienen zij en de scholen lof voor!
 • IKC Cadans zal volgend jaar actief worden in Weesp, in een tijdelijke locatie aan de Papelaan. Het is de gemeente gelukt om deze locatie beschikbaar te krijgen voor de IKC. Dit helpt om het aanstaande tekort aan capaciteit voor het primair onderwijs in Weesp (zie hierna) te ondervangen, evenals het reduceren van de druk op andere BSO-aanbieders aangezien IKC Cadans zelf de buitenschoolse opvang voor al heel leerlingen zal verzorgen. IKC Cadans garandeert een BSO plek voor al haar leerlingen.
 • De scholen De Nieuwe Jozef en Weesperrijk nemen het opvangprobleem serieus. Er is regelmatig constructief en gezamenlijk overleg met de scholen, de GGD, Kind & Co, Unikidz, de door de gemeente aangestelde stadsloods kinderopvang en ambtenaren van de gemeente verantwoordelijk voor kinderopvang.

Het slechte nieuws:

 • Na een inventarisatie van beschikbaar vastgoed in Weesp, is de zeer magere conclusie dat er op dit moment slechts één pand is geïdentificeerd waar een concrete mogelijkheid kan ontstaan voor extra BSO-capaciteit. Dit pand is in eigendom van de gemeente, staat min of meer leeg, maar wij begrijpen dat er vooralsnog een te hoge huur wordt gevraagd. Daar komt bij dat dit slechts ruimte biedt voor 20-30 extra kindplaatsen.
 • Het schoolgebouw van De Nieuwe Jozef en Weesperrijk ondergaat een verbouwing van in totaal ongeveer 12 maanden. Deze verbouwing beperkt het tempo waarin Unikidz de capaciteit verder kan vergroten (ofschoon een vergroting van de capaciteit wel op de planning staat).
 • Op basis van gedetailleerde cijfers van de gemeente met betrekking tot de prognoses voor de ontwikkeling van het aantal kinderen in de categorie 4-12 jaar in Weesp en de beschikbare capaciteit voor het primaire onderwijs tot 2042, ontstaat een uitdagend beeld:

Prognose groei aantal kinderen 4-12 jaar in heel Weesp (t.o.v. 2022):

 • In de periode tot 2028/29, komen er netto ongeveer 1000 kinderen van 4-12 jaar bij, tot totaal ongeveer 3000: een stijging van 50%
 • Dit stijgt door tot en met 2035 met een totale toename van 1300 kinderen: een stijging van 65% t.o.v. nu

Prognose groei aantal woningen in Weesp tot en met 2031 (t.o.v. 2022):

 • In totaal komen er 4200 woningen bij, waarvan 3100 in Weespersluis
 • Op in totaal 9386 woningen in Weesp nu, is dat een stijging van 45%

Capaciteit basisscholen in Weespersluis en Weesp:

 • Weesperrijk en De Nieuwe Jozef hebben een capaciteitstekort vanaf 2026 (NB: wij begrijpen van de scholen dat dit vermoedelijk te voorzichtig is ingeschat en de capaciteit reeds eerder volledig benut zal kunnen zijn). Dit tekort neemt toe tot en met 2031 en is pas weg per 2040
 • Voor heel Weesp (alle basisscholen) neemt het tekort toe tot en met 2034 en is het tekort pas weg per 2042
 • De totale capaciteit van alle basisscholen in Weesp (in m2) neemt volgens de prognose vanaf nu tot en met 2042 toe met slechts 9% (genoeg voor ongeveer 200-250 leerlingen). Vergelijk dit met het groeipercentage van het totaal aantal kinderen 4-12 jaar en het aantal woningen in Weesp

Belangrijke kanttekeningen bij deze cijfers:

 • Alle cijfers afkomstig van de gemeente, m.u.v. het aantal van 9386 bestaande woningen dat uit het publieke domein komt.
 • Het tekort wordt verzacht door de komst van IKC Cadans. Tegelijkertijd hebben wij meerdere signalen, van zowel scholen als de gemeente, dat de genoemde prognoses nog te positief zijn. Voorspellingen lijken tot nu toe de demografische samenstelling van Weespersluis (zeer veel vrije sector gezinswoningen) nog onvoldoende te reflecteren. Hoe dan ook vormen de cijfers slechts indicaties.
 • Het probleem voor BSO is veel groter dan de cijfers inzake het primair onderwijs laten zien. Dat komt omdat (i) bij BSO-aanbieders reeds honderden kinderen op de wachtlijst staan; (ii) een groot percentage (met name in Weespersluis) van de leerlingen behoefte heeft aan BSO; en (iii) op dit moment slechts een beperkter deel van de ruimte in schoolgebouwen beschikbaar wordt gesteld voor BSO (waardoor het ruimtegebrek voor BSO een stuk groter is dan voor het primaire onderwijs).

Conclusie

 • De grootste bottleneck in Weesp voor meer BSO vormt fysieke ruimte. Een gebrek aan voldoende personeel is eveneens een aanzienlijke uitdaging, maar bestaande aanbieders (bijvoorbeeld Unikidz) zijn in staat verder uit te breiden indien er meer fysieke ruimte beschikbaar zou zijn. Toetreding door nieuwe aanbieders is al helemaal nagenoeg onmogelijk, zolang er geen geschikte ruimte wordt gecreëerd.
 • Onze conclusie: gezien het enorme aantal woningen dat nog in Weesp gebouwd zal worden, zullen er behoudens majeure ontwikkelingen voor heel veel nieuwe gezinnen geen lokale (opvang)voorzieningen zijn: geen crèche, al helemaal geen BSO en op termijn mogelijk voor een deel evenmin primair onderwijs. Dit geldt met name voor gezinnen die nog geen broertjes of zusjes geplaatst hebben en derhalve geen gebruik kunnen maken van voorrangsregelingen. Er is helaas onvoldoende grond om te veronderstellen dat het wel goed zal komen. De hoop is wel dat door inzet van stakeholders er hier en daar nog wat extra capaciteit zal worden gecreëerd, maar dit zal de flinke instroom van nieuwe kinderen niet bij kunnen benen, waardoor de situatie voortdurend verslechterd. Daar komt nog bij dat de vraag naar BSO naar verwachting flink zal stijgen, gezien het kabinetsvoornemen om dit per 2025 goeddeels gratis te maken.
 • Het lijkt van belang dat partijen betrokken bij de verkoop van nieuwe woningen potentiële kopers pro-actief informeren over de structurele en langdurige afwezigheid van voldoende (opvang)voorzieningen, om een onjuiste indruk te voorkomen. Zolang er geen concrete en grootschalige ontwikkelingen zijn is er voor nieuwe gezinnen onvoldoende perspectief.

Mogelijke oplossingen

 • Voor wat betreft BSO is de grootste bottleneck zoals aangeven een gebrek aan voldoende fysieke ruimte. Het is zeer lastig voor BSO-aanbieders om geheel zelfstandig vastgoed te ontwikkelen, aangezien deze slechts voor enkele uren per dag gebruikt kunnen worden voor BSO. Daarom is essentieel dat bestaande schoolgebouwen zoveel mogelijk dubbel worden gebruikt en de gemeente en de GEM een actieve regierol vervullen bij het realiseren van nieuwe, geschikte locaties.
 • Om het probleem in perspectief te plaatsen: indien minder dan 2% van de ruimte voor woningen die in Weespersluis worden verkocht een maatschappelijke bestemming zou krijgen en zou kunnen worden gebruikt voor opvang, zou het ruimtegebrek voor alle nieuwe kinderen opgelost zijn.

Wij bedanken nogmaals de goede contacten met, en inzet van, De Nieuwe Jozef, Weesperrijk, de GGD, de stadsloods, Unikidz, Kind & Co en meerdere ambtenaren van de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor kinderopvang.

Uitgelicht

Update BSO-capaciteit Weespersluis

Met dank aan de scholen en Kind & Co voor het verstrekken van transparantie geven wij hierbij meer inzicht in de omvang van de BSO-wachtlijst, de bestaande en te verwachten BSO-behoefte bij de leerlingen van beide scholen, evenals de bestaande en uiteindelijke BSO-capaciteit in de huidige opzet, gericht op de samenwerking tussen de scholen en Kind & Co.

Deze informatie is bedoeld om ouders in staat te stellen zich zo goed en zo kwaad mogelijk aan te passen aan de situatie en te voorkomen dat er onrealistische verwachtingen zijn.

In het recente overleg met de scholen en Kind & Co toonden alle partijen zich betrokken bij de BSO-problematiek en werd de wachtlijst door iedereen als groot probleem ervaren. Bovendien hebben de scholen aangegeven dat de ambitie is om uiteindelijk geen wachtlijst voor de BSO meer te hebben. Wellicht ook goed om eens te benadrukken dat de kwaliteit en de voorzieningen van de opvang die door de medewerkers van Kind & Co op dagelijkse basis voor de kinderen wordt geboden als zeer positief wordt ervaren.


Wij geven zoveel mogelijk relevante cijfers, zodat iedereen zelf een zo goed mogelijk beeld kan vormen:

Huidige situatie

 • De beide scholen hebben op dit moment ongeveer 380 leerlingen, waarvan ongeveer 266 behoefte hebben aan BSO.
 • Daarmee heeft ongeveer 70% van de leerlingen behoefte aan BSO; een percentage dat aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde (25%).
 • Kind & Co heeft op dit moment 107 kindplaatsen gerealiseerd. Tussen partijen is bij het ontwerp van het gebouw afgesproken dat Kind & Co 180 kindplaatsen zal realiseren. Vanwege een personeelstekort waar meerdere BSO-organisaties last van hebben is het onduidelijk wanneer dit aantal zal worden bereikt.
 • Een kindplaats kan worden gebruik voor meerdere kinderen. Met de 107 plaatsen worden op dit moment 189 kinderen van opvang voorzien (maar daarmee wordt niet voorzien in alle gewenste dagen opvang voor deze 189 kinderen).
 • Op dit moment staan ongeveer 177 kinderen op de wachtlijst.

Toekomstige situatie

 • De twee scholen verwachten binnen 3 jaar te groeien naar gecombineerd ongeveer 1080 leerlingen. De groei gaat ondertussen snel.
 • Mede als gevolg van de ambitie van de landelijke coalitiepartijen om per 2025 BSO (nagenoeg) gratis te maken, lijkt niet aannemelijk dat het percentage kinderen dat behoefte zal hebben aan BSO significant zal afnemen. Mogelijk neemt het percentage zelfs toe.
 • Wanneer het genoemde percentage van 70% wordt toegepast op de verwachte 1080 leerlingen, zullen op termijn ongeveer 750 kinderen van de twee scholen behoefte hebben aan BSO. 
 • Onze afdronk is dat ongeacht wat de uiteindelijke aantallen precies zullen blijken te zijn, duidelijk is dat er reeds vanaf korte tot middellange termijn voor honderden kinderen van beide scholen die behoefte hebben aan BSO, geen BSO beschikbaar zal zijn bij Kind & Co. Ook voor veel gezinnen waar broertjes of zusjes reeds naar de BSO gaan, zal er in de toekomst voor jongere broertjes en zusjes geen plek zijn. Datzelfde geldt voor veel gezinnen waarvan de kinderen reeds naar een KDV van Kind & Co gaan. Met andere woorden: de voorrangsregelingen zullen in veel gevallen eveneens geen uitkomst meer bieden. Gezien de cijfers lijkt dit te gelden ongeacht of Kind & Co in staat is om het huidige aantal van 107 plaatsen te verhogen naar 180.

Kortom: ondanks de inzet van alle betrokken partijen neemt de omvang van de wachtlijst, en daarmee de omvang van het probleem, toe en is duidelijk dat Kind & Co in de huidige opzet geen oplossing zal kunnen bieden voor die wachtlijst. Als alle knelpunten door Kind & Co zouden zijn opgelost en de afgesproken 180 plaatsen zouden zijn gerealiseerd, komt dat helaas nog niet in de buurt van een oplossing voor de wachtlijst. Dat neemt niet weg dat iedere extra plek die alsnog door Kind & Co wordt gerealiseerd uiteraard zeer welkom en belangrijk is!

Er is een tijd van komen.. en van gaan

Goedemorgen allemaal, in deze nieuwsbrief wil ik graag afscheid van jullie nemen als trekker van de Kleine Weespers. Eind 2018 startte mijn actie richting Gemeente Weesp & de GEM die begin 2019 tot de Kleine Weespers leidde. Inmiddels drie jaar verder moet ik helaas de conclusie trekken dat er binnen de Gemeente Weesp vooral aandacht is voor het uitdelen van wachtgeld en het aanstellen van een ‘loods’ die kennelijk niet in bezit is van een telefoon.

Jullie merken het waarschijnlijk al aan mijn laatste zin, het vertrouwen dat ik had in de wil van partijen om een verschil te maken samen met ouders is weg. Daarvoor in de plaats is de realisatie gekomen dat er belangen spelen op de achtergrond bij de Gemeente Weesp, de schoolbesturen, Kind en Co & de GEM die niet in lijn zijn met die van de ouders.

Het lukt zelfs niet om een OPC initiatief van en voor ouders van de grond te krijgen. De benodigde tijd om met alle partijen koffie te drinken wordt gefrustreerd. De bestaande belangen blijken te groot om met ouders te praten. Die realisatie, gecombineerd met de hartenkreten van ouders in onze inbox is voor mij helaas niet meer te combineren met mijn gezin en werk. Het enige wat ik ouders nu nog kan adviseren, reken op niets in Weesp, regel een au-pair.

Ik hoop dat er onder onze achterban ouders zijn die met frisse moed en wil mijn project en website willen adopteren. Zo ja, laat van je horen via opvang@kleineweespers.nl

Dank voor jullie steun en vriendelijke woorden de afgelopen jaren. Jullie energie was de reden om dit project zo lang vol te houden.

Alex van der Baan

Interview Marian & Jelmer – IKC Weesp

Een kleine maand geleden is ons team benaderd door Jelmer Kruyt van Konings kinderen & Marian Feenstra van Cadans. Het opvang probleem in Weesp vraagt creatieve oplossingen, een nieuwe wet zou uitkomst kunnen bieden, dat was precies het idee van Marian & Jelmer. Met 102 vrijblijvende ondersteuningsverklaringen van ouders uit Weesp en omstreken kan het Ministerie van onderwijs een aanwijzing aan de gemeente geven om huisvesting te regelen waar het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) kan worden opgestart. Dit betekent dat er voor een grote groep ouders zonder uitzicht op een BSO plek nu een oplossing in zicht lijkt te komen.

Omdat Joline en ik nog best wel wat vragen hadden, besloten we een kort vraaggesprek te houden met de beide initiatiefnemers. Kijk hieronder het gesprek terug:

30-9-2021: Na het opnemen van dit interview bleek de procedure langer in beslag te nemen. De genoemde aanvangsdatum van augustus 2022 moet daarom augustus 2023 zijn.

Heb jij een zoon of dochter tussen 2 en 5 jaar oud? Woon je in de omgeving van Weesp? Laat dan via deze link je ondersteuningsverklaring achter bij DUO. De initiatiefnemers van de IKC Weesp hebben aangegeven dat de 102 ouders die een ondersteuningsverklaringen achterlaten, garantie op een (BSO) plek krijgen vanaf aug/sept 2023. Hieronder uitleg over de stappen die gezet moeten worden.

Heb je vragen over dit initiatief? Geef ze hieronder aan.

Informatieavond – 6 september – Wispe

Het heeft iets langer gekost dan gehoopt maar we hebben een locatie gevonden voor onze informatieavond. Ons oorspronkelijke plan, jullie ontvangen in de Buurtkamer lukt helaas niet ivm een te beperkte capaciteit. We mogen in de buurtkamer maximaal 20 personen ontvangen.

Wispe Brouwerij is zo vriendelijk geweest om ons te helpen. Ze openen de deuren op een maandag zodat we een totale capaciteit hebben van 50 personen. Dat betekent ook dat we een Corona registratie moeten bijhouden en dat we jullie een klein bedrag moeten vragen voor de huur van de locatie. De kosten bedragen €8,99 per persoon, jullie kunnen onderaan deze pagina jullie kaarten aanschaffen.

Agenda

Op 6 september gaan Joline en Alex als eerste een update geven over de OPC BSO en alles wat ons te doen staat om dit op te richten. We gaan dieper in op de situatie in de gemeenteraad in Weesp en Amsterdam. We hebben als eerste spreker Pascal Spijkerman, hij gaat ons als voorzitter van de belangenvereniging OPC meer vertellen over de ‘bestuursvorm’. Daarnaast als vader en actieve begeleider op de Krakeling. We hebben ook wethouder Heijstee-Bolt en de directeuren van de scholen Weesperrijk en de Nieuwe Jozef uitgenodigd, allen hebben nog niet bevestigd aanwezig te zijn. Omdat dit hoofdrolspelers zijn in het BSO vraagstuk hopen we ze op 6 september te mogen verwelkomen.

De locatie is Wispe Brouwerij, aan de Herengracht 16 te Weesp. De inloop is vanaf 1930 en we gaan starten om 20 uur. De avond zal lopen tot ongeveer 22 uur, daarna is er gelegenheid om elkaar te spreken tijdens een borrel.

Kaarten

Ouder Participatie Crèche

Toen de Kleine Weespers eind 2018 begonnen met deze actiegroep hadden we de hoop om 6 maanden later te kunnen stoppen. Terugkijkend bleek dat ijdele hoop, op het gebied van de BSO bleek er onvoldoende daadkracht bij de gemeente Weesp en de schoolbesturen om deze problemen echt aan te pakken.

Nu vele ouders door de recente brief van KMN Kind & Co. ruw met de neus feiten zijn gedrukt is het tijd om naar vervolgstappen te kijken. In ons geval is dat nu onderzoek naar het opzetten van een OPC BSO.

OPC BSO?

Naast het bouwen van huizen in gezamenlijkheid en het verzekeren van arbeidsongeschiktheid in broodfondsen is er al 40 jaar het fenomeen OPC. Deze Ouder Participatie Crèches zijn KDV & BSO’s die worden opgezet en beheerd door ouders en verzorgers. Er bestaan er inmiddels 5 in Utrecht en 2 in Amsterdam en deze initiatieven zijn verenigd in de belangenorganisatie OPC. Tot voor kort was deze vorm van opvang gedoogd maar sinds 1 juli 2021 is deze vorm van opvang wettelijk verankerd.

Deze vorm van opvang laat ouders zelf de opvang creëren die het beste past. Hier in Weesp komt het initiatief niet voort uit ideële motieven maar uit bittere noodzaak. Veel ouders zijn op dit moment toch al bezig met het informele opvangcircuit bij buren en familie leden. Echter, dat is geen structurele oplossing voor de 12 weken vakantie en het mogelijk wegvallen van de informele opvang.

Hoe werkt het in de praktijk?

Alle afspraken zijn natuurlijk specifiek per locatie en bij het succesvol opzetten van een Weesper OPC BSO maken we de regels zelf. Maar in essentie zal het betekenen dat ouders in gezamenlijkheid een set aan plannen aanleveren aan de inspectie (GGD). Denk hierbij aan pedagogische, operationele en veiligheidsplannen. Als dit akkoord zou zijn moet er een vereniging worden opgezet en een locatie worden gevonden. Ten slotte zal de daadwerkelijke opvangbehoefte conform de geldende wet en regelgeving door de ouders worden ingevuld. Concreet, ieder participerende ouder moet een aantal dagdelen werken in de OPC BSO. De exacte operationele uitwerking zal in een later stadium aan de orde komen.

Wat is er nodig om dit op te zetten?

Onze schatting is dat we in eerste instantie een groep van 20 kinderen en 40 ouders nodig hebben. Idealiter ouders met een goede mix aan competenties die helpen bij het opzetten van deze BSO. Denk daarbij aan relevante pedagogische, veiligheids of juridische kennis.

Daarnaast zal er externe hulp ingehuurd moeten worden voor het schrijven en controleren van de plannen. Hiervoor zal een initiële begroting gemaakt moeten worden en natuurlijk vervolgens een bijdrage van de ouders. Deze begroting is er nog niet, we hopen die gedurende de zomerperiode af te ronden en met de aangemelde ouders te kunnen delen.

Meepraten, helpen en inschrijven

We zijn van plan om eind augustus een informatieavond te organiseren met de voorzitter van de BOPC. Zodra de datum van deze avond bekend is zullen we een inschrijflink delen. Wanneer je vragen hebt naar aanleiding van de OPC BSO, mail dan naar opvang@kleineweespers.nl

Wil je op onze lijst met geïnteresseerden? Laat dan hieronder je gegevens achter.

Zomerupdate 2021

De zomer is gearriveerd en vele Weespers maken zich op voor een vakantie in eigen land of daarbuiten. Een mooi moment om jullie te informeren over de stand van zaken op het gebied van opvang in Weesp. Sinds afgelopen januari is er voldoende om over te berichten.

Extra capaciteit KDV: Liefjes, KMN Kind & Co. & Liefjes

Fijn om te kunnen beginnen met positief nieuws, sinds onze kerstupdate zijn verschillende initiatieven en plannen bekend geworden. Als eerste aandacht voor een nieuwe intreder in Weesp, opvang de Liefjes uit Den Haag heeft aan de Nijverheidslaan een opvang geopend. De eerste kinderen zijn inmiddels onder de zorgen van het team. Lees meer over de locaties en de initiatiefnemers in dit artikel op Weespernieuws Extra.

De bestaande aanbieders zitten ook niet stil, KMN Kind & Co. heeft besloten om extra KDV capaciteit te realiseren voor de (toekomstige) bewoners van Weespersluis. Op de Hogeweyselaan is flink verbouwd om drie groepen per augustus 2021 te openen. Dat betekent dat er 30 kinderen geplaatst kunnen worden. Lees meer over locatie de Buuren.

Ten slotte is er nieuws te melden over een extra KDV & BSO locatie op de grens tussen Weesp en Muiden. Aanbieder Koningskinderen gaat op zorglandgoed Hoogerlust een nieuwe locatie openen. Medio 2022 zijn daar maar liefst 88 KDV en 44 BSO plekken beschikbaar. Weespernieuws heeft ook een artikel geschreven over deze nieuwe aanbieder.

We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen, is het nu eenvoudiger om jullie kinderen geplaatst te krijgen? Of ervaren jullie nog steeds dat er wachtlijsten zijn voor de opvang? We horen dat graag via opvang@kleineweespers.nl

Voorschool bij St. Weesper Peuterklassen

Recent spraken we met Marian Nijsen van de SWP, ze benaderde ons omdat de voorscholen binnen de Triangel en de Hobbedob in Aetsveld wat minder onder de aandacht waren bij de Kleine Weespers. En de peuterspeelzalen kunnen zeker een oplossing zijn voor ouders die geen KDV plek hebben.

Op de maandag en donderdag zijn er nog plekken voor 4 peuters. Dat kan zowel een hele dag verspreid over twee dagdelen (van 0830-1230 & 1300-7000) of alleen een los dagdeel. De ouders moeten in geval van een volledige dag wel zelf de lunch en het overblijven regelen. De voorscholen zijn beschikbaar voor kinderen uit heel Weesp. Vragen over de voorschool of inschrijvingen kunnen via de website.

Opening brede school Weespersluis & noodkreet BSO

De brede school in Weespersluis opende op 8 maart haar deuren, de eerste groepen konden vanaf dat moment genieten van de nieuwe school. In de school zijn drie ruimtes beschikbaar voor opvang. Helaas blijft de BSO een groot probleem, recent hebben vele ouders een brief ontvangen waaruit bleek dat 2 jaar wachttijd op de BSO voorziening van Weesperrijk en de Nieuwe Jozef niets uitmaken. Er is simpelweg geen plek tot in 2022, januari of december? Niemand kan het zeggen.

Vanuit de Kleine Weespers is commentaar gevraagd aan de directies van beide schoolbesturen. Weesperrijk geeft aan te onderzoeken of er onderwijsassistenten ingezet kunnen worden die na schooltijd werken bij de BSO. De nieuwe Jozefschool kijkt naar mogelijkheden om met muziekscholen naschoolse activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast is samenwerking gezocht met Kidswereld om op de oude locatie van de Jozefschool BSO aan te bieden. Dit vraagt wel om voldoende personeel, laat dat nu bij alle bestaande aanbieders in Weesp hét probleem te zijn.

Woest Zuid heeft het vertrouwen in Weesp verloren

Woest Zuid en de Kleine Weespers trekken al sinds oktober 2019 samen op om BSO aan te bieden in Weesp. Op 26 juni 2021 heeft de directie van Woest Zuid aan de Kleine Weespers laten weten dat de inspanningen om BSO in Weesp te vestigen stoppen. Het is niet gelukt om samen met de gemeente passende locaties te vinden. In november 2020 leek het er even op dat een plek was gevonden vlak bij speeltuinvereniging Don Bosco. Helaas kwam de gemeente met een uitgebreide aanbestedingsprocedure waardoor het niet mogelijk was om op korte termijn van start te gaan. Ook initiatieven om bij lokale sportverenigingen een combinatievoorziening te realiseren lukte om uiteenlopende redenen niet.

Dat betekent dat een nieuwe aanbieder met voldoende personeel nu vertrekt uit Weesp. De coalitie van WSP, D66 & Groen Links hebben drie jaar de kans gekregen om samen met Woest Zuid oplossingen te vinden. En terwijl ouders met de handen in het haar zitten om de BSO problemen op te lossen zijn de wethouders die belast zijn met deze dossiers vooral bezig met de eigen toekomst. Zowel Leon de Lange (D66) als Astrid Heijstee (WSP) focussen zich op de nieuwe rol als burgemeester elders. Ondertussen gaat Woest Zuid verder met het openen van 4 nieuwe vestigingen in Amsterdam dit jaar. Daarvan hadden 2 locaties in Weesp kunnen staan als we een slagvaardig college hadden gehad.

Gemeente Weesp investeert in een loods

Sinds de start van actiegroep de Kleine Weespers begin 2019 heeft de gemeente een mantra: “Opvang is een zaak van de markt”. Om daar later aan toe te voegen dat de gemeente geen locaties heeft. Dat bleek wel het geval te zijn, het oude politiekantoor in Weesp was bijvoorbeeld beschikbaar. Echter, de coalitie van WSP, D66 & Groen Links besloot dat verkopen beter was. Je zou denken dat inkomsten uit grond en vastgoed niet de voornaamste focus zou moeten zijn voor dit college. WSP, D66 & Groen Links noemen dit ‘passief grondbeleid’. Wat ons betreft mogen ze het woordje grond wel weglaten.

Op 23 juni lezen we in het Weespernieuws dat de gemeente erachter is gekomen dat er misschien toch een probleem is:

“Een van de meest opvallende zaken is de aanstelling van een zogenoemde stadsloods die zich gaat bezighouden met het ‘verbinden’ van kinderopvangcentra enerzijds en de gemeente anderzijds. De directe aanleiding hiervoor is natuurlijk het tekort aan kinderopvangplekken (onderzoek van de gemeente leert dat dit er inderdaad is), maar op de markt wil het nog wel eens wringen. “Kinderopvangondernemers uit Weesp maar ook buiten Weesp die zich in Weesp willen vestigen lopen tegen een aantal knelpunten aan.”

Jammer dat de gemeente Weesp een ambtenaar van 40K nodig heeft om te begrijpen wat velen ouders al sinds 2019 in de gemeenteraad hebben ingebracht. Waarom niet gewoon dat geld in de begroting laten zitten en een rode loper uitleggen voor een partij als Woest Zuid?

Op naar Amsterdam

Sinds onze Kerstupdate, is het opvang probleem in Weesp extra onder de aandacht gebracht door Weespernieuws en NH Nieuws. We zijn natuurlijk erg blij met deze aandacht. Helaas merken we dat kopers in Weespersluis te vaak pas na aankoop er achter komen dat er geen plek is voor de kinderen.

Daarom is volgens ons nu de tijd aangebroken om het opvang probleem in Weesp aan te kaarten in Amsterdam. Niet alleen om een voorsprong te nemen op de Amsterdamse fusie maar ook om onze toekomstige buren te informeren over het gebrek aan opvang in Weesp. Want ondertussen kunnen we op de website van BPD & Adriaan van Erk nog steeds lezen hoe kindvriendelijk en vol faciliteiten Weesp is.

We hebben sinds begin 2020 contact met verschillende fracties in de Amsterdamse gemeenteraad. Met een zeer uitgebreid dossier, een volledig uitgeput participatietraject met politiek en bestuurlijk Weesp is nu de tijd rijp voor de stap naar Amsterdam.

De raadscomissie Werk, Inkomen & Onderwijs (WIO) van de Amsterdamse gemeenteraad is ons eerste aanspreekpunt. We hebben de leden door middel van een brief geinformeerd over de problemen in Weesp.

We hopen dat de leden ons probleem op de agenda willen zetten. Zodra dat het geval is zullen we daar een inspraak op voorbereiden. Hieronder de brief aan de gemeenteraad:

Kerstupdate 2020

2020 was voor veel mensen een pittig jaar, de problemen van ouders en kinderen in Weesp vallen weg bij al het leed dat door Corona is aangericht.

Bij de kleine Weespers zijn we in gesprek gebleven met alle spelers in dit dossier. Met gemeente Weesp niet in gesprek, maar opnieuw een inspraak gedaan. Sinds onze start in 2018 is gebleken dat rechtstreekse gesprekken en inspraak helaas weinig resultaat opleveren.

In deze eindejaar update delen we graag alles wat nu bekend is rondom de opvang. We ontvangen informatie van alle spelers in dit dossier, de informatie uit deze nieuwsbrief zijn daar een weergave van.

Opvang op de korte termijn

KMN Kind & Co Afgelopen zomer kwam KMN Kind & Co naar buiten met het heuglijke nieuws dat de definitieve locatie in Weespersluis was goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit akkoord werd door Kind & Co gekoppeld aan de investering die ze konden maken in een tijdelijke voorziening.

Deze voorziening had vlak bij de Kors Breijer school moeten komen. We hebben maanden gewacht  op de start van het inspraaktraject. Het blijkt dat deze er niet gaat komen. Kind & Co is het afgelopen half jaar verschillende keren benaderd met vragen over de voortgang. Helaas was daarover niets ‘on-the-record’ te delen. Over de tijdelijke locatie ontvingen we dit commentaar:
“Kind& Co heeft in de afgelopen maanden op verschillende locaties onderzocht of tijdelijke huisvesting kon worden gerealiseerd. Op dit moment is daar nog geen uitsluitsel over te geven.”

Op basis van onze ervaring met dit dossier is er de komende maanden weinig zicht op een tijdelijke locatie.

Otje Vanaf september is de nieuwe locatie van Otje volledig in gebruik genomen. De locatie heeft momenteel 6 KDV groepen en er is nog plek voor een 7’de. De dames van Otje zijn nog steeds de enige organisatie die concreet capaciteit hebben weten toe te voegen voor de ouders en kinderen in Weesp. Het afgelopen jaar hebben we van veel nieuwe Weespers blije berichten gekregen over de plaatsing die mogelijk was bij Otje.

Woest Zuid Op gebied van BSO zou de toetreding van Woest Zuid vooral verlichting kunnen bieden. Het leek er lange tijd op dat Woest Zuid een plek zou kunnen krijgen op het terrein van Don Bosco. Helaas zijn de ambtelijke processen van de gemeente hier een vertragende factor. Het bleek eerst lange tijd niet duidelijk waar het vastgoed in de begroting was verstopt. Nadat er een slimme boekhouder was die het vastgoed bij de afdeling groen had weten te lokaliseren kon men verder frustreren door een aanbesteding op te starten. Zelf als er een mogelijkheid is om snel te schakelen lijkt de gemeente de ouders niet te willen helpen.

Gemiste kans Datzelfde beeld zagen we ook toen de gemeente geen gebruik maakte van de optie om het oude politiebureau aan te schaffen. Zelfs wanneer het beleid is om zelf geen vastgoed op de balans te hebben zou het kortstondig aanschaffen helpen om regie te voeren op dit dossier. Uit het veilingproces van dit object bleek dat een kinderopvangorganisatie de winnende partij was, echter is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf toch gekozen voor een onderhandse bieding die slechts marginaal hoger was. Wanneer de gemeente eigenaar was geweest had er nu een extra kinderopvang in Weesp kunnen zijn met 7 extra KDV groepen voor 94 kinderen.

Nieuwe toetreder De eigenaren van de panden op de Hogeweyselaan 181 & 183 hebben ons laten weten bezig te zijn met het ontwikkelen van een kinderopvang & BSO locatie. De eigenaren hebben inspiratie gehaald uit de jaren dat ze in Amerika hebben gewoond en gewerkt. Het idee is om een grote locatie te realiseren met opvang voor pedagogische medewerkers binnenshuis. Ook zijn er plannen om warm eten te bereiden voor kinderen en ouders. Voor de exploitatie wordt gezocht naar bestaande KDV/BSO ondernemers. Mochten er geen geschikte partijen te vinden zijn zal men de exploitatie zelf in de hand nemen. De middelen en bouwtekeningen zijn klaar om nummer 181 om te vormen naar een KDV voor ten minste 120 kinderen. Nummer 183 heeft de benodigde vergunningen om per direct 35 kinderen KDV te kunnen huisvesten.

Opvang op lange termijn

Voor de lange termijn kijken we natuurlijk naar de opvang van Kind en Co in Weespersluis. Het College heeft ingestemd met de locatie van het nieuwe KDV in Weespersluis. KMN Kind & Co geeft aan dat rekening wordt gehouden met de start van de bouw in de eerste helft van 2022.

Ook hier zien we vertraging bij de gemeente. In plaats van strak op het proces te zitten vernemen wij dat er op het laatste moment is gekozen om het plan kleiner op te zetten. Dit zou betekenen dat er in plaats van 7 maar 5 groepen geplaatst kunnen worden. Hierdoor ontstaat hoogstwaarschijnlijk verdere vertraging van de oplevering. En dat terwijl we allemaal zien dat Weesp ieder half jaar verder groeit.

Wat nu?

Onze conclusie na ruim 2 jaar actievoeren is dat Gemeente Weesp en KMN Kind & Co als grootste aanbieder niet in staat zijn om oplossingen te realiseren of te faciliteren. Vanuit de kleine Weespers is onze voornaamste rol nu om het probleem onder de aandacht te houden en waar mogelijk partijen aan elkaar te koppelen.

De hoop is gevestigd op de komende verkiezingen, dat is het moment waarop al die ouders in Weesp een helder signaal kunnen geven aan WSP, Groen Links en D66. Het huidige college en haar coalitie heeft laten zien de kinderopvang niet als prioriteit te beschouwen.

Ouders die ideeën hebben waarmee we wel tot de gemeente en politiek kunnen doordringen, nodigen we uit om hieronder een post te delen met de lezers van de kleine weespers.

Als laatste natuurlijk de allerbeste wensen voor 2021 van Justus & Alex!

Stand van zaken KDV & BSO Weesp juni 2020

Sinds onze laatste bijdrage op de site is er veel veranderd. De Corona crisis heeft bij iedereen impact, de noodzaak van goede kinderopvang is de afgelopen periode heel duidelijk geworden. Voordat we de stand van zaken bespreken willen we graag een moment nemen om waardering uit te spreken voor alle medewerkers in de opvang branche. Door de crisis heen heeft deze bedrijfstak het mogelijk gemaakt om kinderen op te vangen met enorm veel flexibiliteit, soms zelfs in de nacht en weekenden. We hopen dat we over een aantal jaar terug kunnen kijken op deze periode en zien dat er structurele wijzigingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop opvang in Nederland is geregeld.

Naast de ontwikkelingen in de wereld zien we Weespersluis ook gestaag veranderen. Op het moment van schrijven zijn 350 woningen opgeleverd. Daarnaast staan er 175 in aanbouw en verwacht de ontwikkelaar in 2020 nog 300-400 woningen te verkopen. De fases die in april en mei te koop stonden waren zeer ruim ingeschreven. Animo voor Weespersluis blijft dus onverminderd aanwezig. Naast de bouw van woningen is het ontwikkel consortium ook al gestart met de aanleg van de extra afrit A1, oplevering staat voor 2022.

Opvolging na inspraak januari 2020

Hoewel we lage verwachtingen hadden van de gemeente was de hoop dat er toch wat kleine stappen mogelijk waren. Een van de meest in het oog springende punten was daarbij de uitgestoken hand van BSO organisatie Woest Zuid. De pogingen vanaf november ’19 en de inspraak afgelopen  januari ten spijt, kwam er geen gesprek met de Wethouder. Contacten met ambtenaren waren schaars, er kwam uiteindelijk een afspraak in april die door de corona perikelen is verplaatst naar mid juni. Mantra blijft dat gemeente Weesp niets tot weinig kan betekenen. En gezien de timings en doorlooptijden blijkt dat ook wel.

Een ander belangrijk punt dat naar voren kwam was het verplaatsen van de locatie Weespersluis van Kind & Co. Tijdens de beantwoording van Wethouder de Lange kwam naar voren dat er een andere plek op het oog was die realisatie van de opvang zou kunnen versnellen.

Kind & Co

Twee weken geleden kregen we signalen vanuit Kind & Co. dat de bestuurlijke & ambtelijke besluitvorming rond was. Dit heeft gemeente Weesp op woensdag 27 mei in een persbericht kenbaar gemaakt. Kind & Co is blij met de toewijzing van deze locatie maar voorziet nog steeds een probleem voor de komende 1,5 á 2 jaar. Vandaar dat er nu ook een tijdelijke locatie op het oog is in Weesp. Deze locatie zal d.m.v. portacabins tot 4 groepen kunnen huisvesten. Als alles volgens plan verloopt zou het mogelijk moeten zijn om deze tijdelijke locatie nog dit jaar in gebruik te nemen. Nogmaals, met alle voorbehouden die er zijn bij dit soort trajecten wil Kind & Co graag aan ons meegeven.

De nieuwe locatie van Kind & Co Weespersluis zal achter de Brede School komen, hiervoor is een bestemmingsplan wijziging nodig die de komende tijd zal worden voorbereid door de gemeente. De reguliere inspraak is hier ook van toepassing. De wachtlijsten blijven dan voorlopig ook ongewijzigd, de ouders worden op de hoogte gesteld zodra de extra capaciteit zal leiden tot een snellere plaatsing.

Otje

Bij KDV Otje is men de afgelopen Corona tijd goed doorgekomen. De opvang voor ouders in cruciale beroepen is goed verlopen. Naast de opvang voor de eigen kinderen heeft Otje ook nood en crisisopvang kunnen realiseren voor kinderen buiten de eigen klantenkring.

Naast de omschakeling van de Corona tijd was er natuurlijk ook de verbouwing en oplevering van het nieuwe pand aan de Flevolaan nummer 8. Helaas heeft de verbouwing wat vertraging opgelopen en zal de volledige verhuizing niet in mei maar richting het vierde kwartaal van 2020 gaan plaatsvinden. Dit betekent ook dat op dit moment even alle focus op de verhuizing ligt, de plannen voor het aanbieden van BSO op de korte termijn zijn even in op hold gezet.

De wachtlijsten zijn vergelijkbaar met onze update uit januari. Ouders die 2 dagen of meer nodig hebben en flexibel zijn (dus i.i.g. de woensdag en de vrijdag willen accepteren) hebben goede kant om nog een plekje te vinden. Dit is wel voor ouders die op korte termijn een plaatsing nodig hebben.

Kidswereld

Tijdens de Corona uitbraak heeft Kidswereld de enige 24 uurs opvang in regio Weesp kunnen realiseren. De reacties van ouders en medewerkers hierop waren erg enthousiast. De directie heeft met veel trots teruggekeken op deze periode.

Er is nog steeds een zoektocht gaande naar een geschikte locatie in Weespersluis en naar nieuwe collega’s. Op het gebied van de wachtlijst kon Kidswereld ons vertellen dat vooral bij de baby’s een lange wachttijd is. De locatie in Aetsveld daarentegen heeft betere beschikbaarheid voor baby’s op de dagen woensdag en vrijdag. De peuteropvang is een heel stuk toegankelijker, in overleg met ouders kan naar dagen gekeken worden (liefst 2 dagen per week of meer). De BSO plaatsingen zijn vooral mogelijk voor broertjes en zusjes. Nieuwe plaatsingen zijn op dit moment beperkt.

Kindergarden

Bij Kindergarden is de situatie niet veranderd. Er is nog steeds behoefte aan uitbreiding en de zoektocht gaat door. Echter er is nog steeds geen enkele geschikte huur of koop optie. De wachtlijsten voor een plek bij Kindergarden Weesp zijn dusdanig lang dat lezers die niet al minstens anderhalf jaar op de wachtlijst staan het eigenlijk ook niet hoeven te proberen.

De volgende stappen van de Kleine Weespers

De komende periode gaan we de ontwikkelingen in de gaten houden. We hopen dat de extra capaciteit vanuit Kind & Co. en eerder Otje net voldoende gaat zijn voor alle nieuwe ouders. Daarnaast hopen we vooral dat nieuwe of bestaande partijen in Weesp met extra locaties en groepen kunnen komen om KDV en BSO capaciteit te creëren. Andere ideeen of initiatieven van lezers om versneld KDV en/of BSO te realiseren in Weesp zijn altijd welkom. Neem contact met ons op via opvang@kleineweespers.nl.