BSO heeft ook Amsterdamse import nodig!

De oplopende wachttijden zijn niet alleen een probleem bij de kinderopvang, ook de buitenschoolse opvang begint krapper te worden. Deze week hebben we een leuk gesprek gehad met de Amsterdamse BSO organisatie Woest Zuid.

Woest Zuid kreeg veel vragen van ouders die naar Weesp trokken of ze mee wilde komen. Na een kort onderzoek bleek Weesp een geschikt gebied. Een van de initiatieven die Woest Zuid heeft ondernomen is het creeren van tijdelijke locaties in gebieden waar tijdelijk of structureel gebrek is aan goede BSO opvang. Denk hierbij aan gebieden als Amsterdam-Noord en Ijburg.

Door samen te werken met Wikkelhouse, kan ook snel een mooie plek voor de kinderen worden neergezet. Enige belemmering is het vinden van een plek en het snel krijgen van een vergunning. Hopen dat de gemeente snel kan schakelen!

Update uit de gemeenteraad

Op 11 september heeft het college een update verzonden aan de gemeenteraad in Weesp, in deze brief de laatste (beperkte) stand van zaken.

Een goed bericht voor de ouders die een nanny of gastouder aan huis overwegen, de vergunningskosten van bijna €700 worden tot nader orde niet in rekening gebracht aan de ouders die de opvang zelf gaan regelen.

Terug van weggeweest

Na een zomer vol stucwerk, verbouwingen en verhuizers zijn we uitgepuft en is er weer tijd om verder te gaan met onze actiegroep. We hadden een kleine hoop dat de verschillende partijen zouden doorpakken maar dat is helaas tevergeefs gebleken.

Komende tijd weer nieuwe updates en verhalen op de site. We hebben inmiddels een database van bijna 200 gezinnen die kampen met een gebrek aan opvang. We horen graag op welke manier dit impact heeft, wil je je verhaal vertellen op de site? Mail dan naar opvang@kleineweespers.nl

Gespreksverslag GEM Bloemerdalerpolder

Op 10 april hebben we een gesprek gehad met Fred Langeslag & Tjakko Smit van de GEM. De GEM is de projectorganisatie die namens de 5 marktpartijen gesprekspartner is met belanghebbende en overheden. Tijdens het gesprek van 1 uur hebben zijn we uitgebreid ingegaan op de problemen die er nu leven bij de ouders van Weesp(ersluis). Fred en Tjakko vonden het belangrijk om voorafgaand aan de inhoud eerst iets te vertellen over de historie van dit plangebied. Ongeveer 15 jaar geleden is het gesprek gestart over het project wat we nu Weespersluis noemen, dat heeft geresulteerd in een set aan afspraken in 2012. Destijds zag de wereld er heel anders uit vertelden de heren, naast een ander economisch klimaat was de subsidiering en bekostiging van kinderopvang compleet anders. Fred Langeslag: “We mogen vandaag hoe dan ook constateren dat de destijds geplande voorzieningen voor kinderopvang in het plangebied niet toereikend zijn, we werken met man en macht samen met de gemeente om oplossingen te vinden”.

Hoe zit het precies?

Belangrijke punten die steeds terugkomen in de openbare discussies zijn: 1) de geplande ruimte voor opvang in centrumgebied á 300m² en 2) de aanwezigheid van opvang in de brede school. Om maar te beginnen met de 300m², Tjakko Smit: “We hebben in 2012 afspraken gemaakt die met de kennis van nu achterhaald zijn, de gesprekken die we nu voeren met de beoogd uitbater van de kinderopvang gaan over een oppervlakte dat vandaag de dag meer passend is”.
Alex van der Baan: “Mogen we dan denken aan oppervlaktes van tussen de 1200-1600m²?”
Tjakko Smit: “Ja, dat is wel de verwachting. Daarnaast is het goed om toe te voegen dat er wellicht ook een tweede organisatie zich kan vestigen in het gebied. Op basis van onze ervaringen bij de gebiedsplanning in nieuwbouwwijken verwachten we echter dat dit niet nodig zal zijn. Ondanks de groei in huisvesting zien we ook leeftijdsgroepen die in en uitstromen in de opvang”.
Het is prettig om met deze toelichting voor eens en voor altijd “de 300m²” achter ons te kunnen laten. Dan het punt van de opvang die al dan niet gevestigd zou worden in de brede school. Fred Langeslag: “Er is veel gesproken over de omvang van de school maar naast buitenschoolse opvang zijn er nooit plannen geweest voor kinderopvang in de school, vervelend dat daar in de communicatie onduidelijkheid over is ontstaan.”

Tijdelijke opvang in het plangebied

Nu we de punten uit het verleden hebben besproken is het tijd om te kijken naar de nabije toekomst, hoe om te gaan met de eerste groep bewoners? In de gesprekken met Wethouder Heijstee hebben we gesproken over verschillende scenario’s, tijdelijk bouwen in het plangebied betekent qua inspraak en vergunningstrajecten de kortste doorloop. Fred & Tjakko lichten op basis van de plankaart de verschillende fases van de bouw toe, omdat er veel zwaar grond en funderingswerk loopt vallen veel gebieden af. Daarnaast is het zo dat de gebieden die mogelijk geschikt zijn nog niet bouwrijp zijn, dat vraagt minimaal 2 jaar. Samen lopen we alle gebieden door en bij elk gebied ontstaan er andere issues. De GEM blijft zoeken naar oplossingen maar die is op dit moment helaas nog niet gevonden. Wel volgt de toezegging dat de GEM binnen het redelijke graag wil meedenken en indien nodig wil mee investeren in een oplossing voor dit probleem. Hoe dan ook spreken we af dat we rechtstreeks met elkaar in contact blijven om te zoeken naar oplossingen.

Veel urgentie, geen directe oplossingen

Helaas moeten we ook na dit gesprek constateren dat de urgentie aanwezig is maar er nog geen oplossing is. We nemen de punten mee naar het volgende gesprek met Wethouder Heijstee. We zullen ons nu moeten gaan focussen op de creatieve initiatieven van de verschillende KDV organisaties om tijdelijke locaties te realiseren.

In gesprek met Kind & Co

In voorbereiding op onze eerste inspraak hebben we met bijna alle KDV’s gesproken, Kind & Co ontbrak helaas nog aan de lijst. Omdat Kind & Co een belangrijke partner is van de gemeente Weesp (en van de scholen in Weesp) waren we verheugd toen we de uitnodiging kregen om het gesprek aan te gaan. Op 4 april hebben we Judith Hopster en Willemijn Klop ontmoet op de locatie Hummeloord van Kind & Co. Judith is als clustermanager naast een aantal BSO locaties verantwoordelijk voor de 8 groepen op Hummeloord met bijna 100 kindjes. Willemijn is regiomanager en verantwoordelijk voor een verzameling locaties rondom Amsterdam.

Na een korte introductieronde kregen we iets meer over de achtergrond van Kind & Co te horen, een bijzondere wetenswaardigheid voor ons was dat Kind & Co een stichting is en niet een commercieel bedrijf. Dit komt volgens de dames naar voren in de keuzes die gemaakt worden in bedrijfsvoering, voorbeeld daarvan is de uitgebreide aandacht voor het steunen van goede doelen. De inkomsten van Kind & Co die overblijven na de normale bedrijfsvoering worden ingezet voor de locaties en kinderen. Na een korte toelichting van onze initiatieven hebben we gesproken over de krapte op de markt in Weesp. De dames vertelde ons dat de acties van de Kleine Weespers hebben gezorgd voor veel aandacht en beweging. Natuurlijk waren we vooral benieuwd naar de concrete acties die Kind & Co zag om de eerste lichting bewoners vanaf de zomer te kunnen faciliteren. Voor de BSO opvang gaat er op de tijdelijke locatie van de school aan de Papelaan een voorziening starten, deze BSO verhuist straks mee naar de nieuwe brede school in Weespersluis. Ook wordt er in de nieuwe brede school rekening gehouden met twee groepen peuteropvang met voor- en vroegschoolse educatie, die een beperkt aantal uren per dag geopend zijn. 

Helaas konden we daar geen concrete antwoorden en toezeggingen krijgen op de vraag of er ook uitzicht is op kinderdagverblijf plaatsen. Zodra er iets te melden valt zullen we actief geïnformeerd worden door Kind & Co. Kind & Co gaf wel aan dat zij zich al geruime tijd inzet om een oplossing voor de ouders en kinderen te creëren en zich daar intensief voor blijft inspannen. Als tip wilde Willemijn en Judith onze achterban wel meegeven dat het belangrijk is om aanmelding voor KDV Hummeloord of Speelrijk zeker te doen, zodat er goed zicht is op de behoefte van de ouders en naast de registraties voor KDV ook al na te denken over BSO. Aanmelden voor de BSO in de nieuwe school kan nu al door in te schrijven voor BSO Bovenbende en aan te geven dat uw kind in de toekomst naar de brede school Weespersluis gaat.

We kijken uit naar de verdere gesprekken met Kind & Co. en hopen de komende periode meer te horen over tijdelijke en permanente uitbreiding van de plekken in Weesp.

Bezoek CDA Tweede Kamer

Op 20 maart zijn we op uitnodiging van KDV Kidswereld op bezoek geweest in de Tweede Kamer. Kamerlid René Peters wilde ons graag ontvangen en luisteren naar de problemen die de afgelopen periode spelen in de opvang sector. We hebben het probleem zowel kunnen aankaarten vanuit het perspectief van de ondernemer maar zeker ook van de ouders die kampen met dit tekort.

Na de uitleg en een rondleiding door de Tweede Kamer krijgen we de toezegging dat René Peters namens de CDA fractie schriftelijke vragen gaat stellen aan staatssecretaris van Ark. Inmiddels zijn deze vragen in behandeling, zodra deze beantwoord zijn zullen we hier verder over berichten.

Hieronder de vragen:

Gespreksverslag Wethouder Heijstee

Woensdag 13 maart zijn we op de koffie geweest bij de Wethouder om te praten over de kinderopvang in Weesp. Na de formele contactmomenten in de gemeenteraad tijdens de inspraak was het prettig om een echt gesprek te voeren.

De Wethouder heeft ons achtergrond gegeven over de stappen die de afgelopen weken zijn gezet en die het afgelopen jaar zijn gestart. Op dit moment ‘schaakt’ de gemeente op verschillende borden, er zijn een aantal acties die lopen. Hieronder geven we de drie belangrijkste mee.

Tijdelijke uitbreiding van bestaande KDV

Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden om bij bestaande KDV’en tijdelijke voorzieningen te realiseren om extra groepen op te vangen. Denk hierbij aan het plaatsen van portacabins. Voornaamste uitdaging bij dit scenario is het vinden van personeel. De fysieke aanpassingen en eventuele vergunningen kunnen snel geregeld worden.

Vastgoed consortium gaat zoeken naar tijdelijke locatie binnen Bloemendalerpolder

De tweede mogelijkheid die in onderzoek is betreft het vinden van een locatie in het plangebied van Weespersluis. Dit lijkt eenvoudiger dan het is, door de verschillende bouwfases is het lastig een veilige locatie te vinden. Ook zal het consortium de tijdelijke locatie bouwrijp moeten maken. Als aan deze voorwaarden is voldaan zal een van de KDV organisaties tijdelijk moeten investeren in deze locatie. De Wethouder gaf aan dat er positieve geluiden zijn vanuit de KDV organisaties om dit ook daadwerkelijk te doen.

Zoeken naar tijdelijke locaties binnen Weesp

De laatste optie is om tijdelijke locaties te vinden binnen Weesp, dit is de optie met de meeste uitdagingen. Om binnen de gebouwde omgeving een tijdelijke voorziening te realiseren, vraagt een goede inspraak met de directe omgeving. Deze inspraak kost tijd en is geen garantie voor succes.

We hebben afgesproken om over een maand opnieuw te overleggen met de Wethouder om de voortgang te bespreken. Daarnaast zullen we opnieuw het vastgoed consortium aanspreken op haar verantwoordelijkheid om te assisteren bij een oplossing voor de toekomstige bewoners van Weespersluis.

Kleine Weespers reageren op GEM directeur Fred Langeslag

De Kleine Weespers hebben kort na de start het verzoek gedaan aan de consortium directie om in gesprek te gaan. Helaas is op die uitnodiging nog geen antwoord gekomen, wel zagen we 2 dagen later een interview met de GEM directeur in het Weespernieuws. In dit interview lezen we dat het tekort aan kinderopvangplaatsen niet te voorzien en plannen was.

Wij zijn het daar absoluut mee oneens, in het interview geeft de GEM aan dat ze twee acties ondernemen die de druk moeten verlichten:

Oplevering kinderopvang met 1 jaar vervroegen van 2024 naar 2023

Alle beetjes helpen natuurlijk maar dit betekent dat er in 2023 1200 woningen zijn opgeleverd. De capaciteit van deze locatie zal met de wachtlijst van 2019 reeds zijn gevuld. Daarnaast horen wij dat deze locatie slechts 300m² zal gaan beslaan.

Zoeken naar tijdelijke locatie nabij Weespersluis

Het zoeken naar tijdelijke locaties klinkt niet alsof er goed is gepland in een langjarig project als de Bloemendalerpolder. Het klinkt als paniekvoetbal naar aanleiding van onze acties. Wij hebben marktexperts gevraagd hoe het contact met de GEM en gemeente Weesp is verlopen. En of de bezwaren die worden opgevoerd gegrond zijn. Het zal niet verbazen dat dit niet het geval is. Hieronder een mailwisseling met XO Property partners waaruit blijkt dat er keuzes zijn gemaakt op basis van de belangen van de partijen aan tafel: de Gemeente & het Consortium GEM. De toekomstige bewoners zijn vergeten, tot 2 weken geleden.

Conclusie

De inspanningen van de GEM zorgen op geen enkele manier voor het verlichten van de problemen van bewoners. Wat echt zou helpen is het samenwerken met gemeente Weesp om minimaal 2000m² in te plannen voor de maatschappelijke functie van kinderopvang.

Motie VVD & Pvda verworpen

De coalitiepartijen in Weesp (WSP, GroenLinks & D66) hebben de motie verworpen waarin VVD & PvdA het college manen tot meer en snellere stappen in het dossier kinderopvang. De reden om de motie te verwerpen was dat het college momenteel volop acties onderneemt om snel tot oplossingen te komen.

We betreuren dat de gemeente de kans niet heeft aangegrepen om een sterk signaal af te geven aan al die ouders die op wachtlijsten staan. De komende weken gaan goed kijken wat uit de koker komt van het college.

Kleine Weespers opnieuw naar gemeenteraad

Op de gemeenteraad vergadering van 7 maart is het gebrek aan kinderopvang opnieuw aan de orde. Er zal gestemd worden over een motie van VVD & PvdA, voor ons wederom een goed moment om het belang van beschikbare kinderopvang in Weesp toe te lichten.

Justus zal morgen namens de Kleine Weespers de inspraak verzorgen. Vanzelfsprekend is iedereen welkom op de publieke tribune om hem te ondersteunen.