Update januari 2020, waar staan we met de opvang in Weesp?

Het jaar 2019 zal voor veel nieuwe Weespers in teken hebben gestaan van keukenboeren, loodgieters en heel veel klussen. De eerste lichtingen Weespersluizers hebben intrek genomen en langzaam maar zeker begint de ‘Amsterdamse’ hoek van Weesp vorm te krijgen.

Aan het begin van 2020 is het goed om de huidige stand van zaken binnen de opvang met jullie te delen. Hieronder een update voor alle lezers en volgers van de website. Het lukt niet altijd om alle vragen die we krijgen snel te beantwoorden. Vandaar hier de laatste stand van zaken.

Kinderdagopvang

Het afgelopen half jaar is er bij de voornaamste partijen (Kidswereld, Kindergarden, Kids & Co) helaas geen beweging geweest, de verlichting voor ouders is er alleen door de acties van de twee oprichters achter de kleinste opvang locatie in Weesp, Otje.

Bij KDV zijn er strenge regels op het gebied van exploitatie, vergunningen en vakbekwaamheid van het personeel. Dat zorgt ervoor dat partijen die geld en personeel hebben niet kunnen starten in Weesp bij afwezigheid van geschikte locaties. Andere bestaande organisaties in Weesp met potentiele uitbreidingslocaties zoals Kidswereld en Kind & Co. hebben dan weer een tekort aan personeel. De uitbreidingslocaties in Weespersluis zijn niet bouwrijp of worden pas veel later commercieel opgeleverd door ontwikkelaar GEM. Mocht je bij de gemeente willen aankloppen? Nee hoor, opvang is een marktverantwoordelijkheid wordt gezegd. Zo is de cirkel weer netjes rond en staan de ouders in de kou.

De opvang markt in Weesp is voor het grootste deel in handen van KMN Kind & Co. Wij zijn van mening dat deze partij een bijzondere verantwoordelijkheid heeft als grootste speler in Weesp. Met uitbaten van de BSO in de Brede School, het eerste huurrecht van KDV in het nieuwe commerciële centrum van Weespersluis & het exploiteren van de peuterspeelzaal in de Brede School. Helaas hebben de ouders vooral nee te horen gekregen van Kind & Co.

Dan de andere belangrijke speler in dit dossier, de gemeente Weesp. Die heeft ervoor gekozen bij de ontwikkeling van Weespersluis om te focussen op verkoop van grond en niet na te denken over de bijbehorende voorzieningen. De Wethouder geeft aan alleen een faciliterende rol te kunnen spelen in de afwezigheid van eigen grond. Een faciliterende gemeente moet dus zorgen voor een omgeving waarin de markt zijn werk kan doen. Deze spelregels passen heel goed in bestemmingsplannen, het is de gemeente ook gelukt om sociale woningen/woningen voor Weespers op te nemen in het plan Weespersluis. Waarom dan niet zorgen voor heldere spelregels zodat de ontwikkelaar voldoende plek heeft voor de zogenaamde maatschappelijke bestemmingen? Wij denken dat dit komt omdat er vooral is gekeken naar het belang van de Wethouder financiën en niet naar de behoefte en wensen van Kleine Weespers en ouders.

De ouders die flexibel zijn in de opvangdagen voor de KDV en inmiddels hun woning in Weesp hebben betrokken kunnen terecht bij Otje. De vooruitzichten voor de komende fases die in 2020 en daarna worden opgeleverd zijn minder rooskleurig als er geen extra inzet en investeringen komen vanuit de verschillende stakeholders.

Buiten en voorschoolse opvang

Vanaf oktober hebben we vol ingezet op het probleem rondom BSO. Na de berichten vanuit onze april enquête hebben we een oproep gedaan aan ouders om de verhalen over opvang issues met ons te delen. We hebben ons aangemeld om in te spreken bij de gemeente, dit gaat 30 januari gebeuren. Eind 2019 hebben we een nieuwe enquête live gezet, we gaan de resultaten tijdens de inspraak aanbieden.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor BSO?

Met die vraag zijn we in december de boer opgegaan, waar Kind & Co een belangrijke positie heeft bij de KDV is die op BSO gebied dominant te noemen. Vandaar dat we in onze vorige nieuwsbrief spraken van een BSO-monopolie voor Kind & Co.

Na die nieuwsbrief is er contact geweest met gemeenteambtenaren die graag een toelichting wilde geven op de rol van de gemeente. Het blijkt dat Gemeente Weesp opdrachtgever is van de Brede School en dat deze na oplevering in juridisch eigendom komt van de drie schoolbesturen. Sinds 2008 is bij wet geregeld dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het voorschools en naschools opvangen van kinderen tussen 07:30 & 18:30. Schoolbesturen mogen dit zelf regelen door het opzetten van een bedrijf en het aannemen van personeel. Of ze besteden deze verantwoordelijkheid uit aan marktpartijen. In de Brede School zijn drie besturen actief die deze selectie hebben gemaakt: ASKO, Florente & Talent Primair. Deze partijen hebben gekozen om één partij aan zich te binden als BSO partner, Kind & Co.

Wij waren natuurlijk erg benieuwd om te horen welke afspraken er zijn gemaakt. Er is een gesprek gevoerd met de directeur van de Jozefschool/ASKO in Weesp en er is mailcontact geweest met de directeur van basisschool de Terp/Florente. We wilde graag weten welke criteria er waren afgesproken om te bepalen of en zo ja wanneer Kind & Co zich niet aan de gemaakte afspraken omtrent BSO-dienstverlening zou houden? Het bleek dat deze afspraken er niet zijn. Dat betekent dus effectief dat Kind & Co een huurverplichting heeft voor de BSO in de Brede School en zich moet inspannen om kinderen op te vangen. Maar een resultaat gedreven afspraak is er niet. Oftewel, de schoolbesturen zetten de verantwoordelijkheid door aan Kind & Co. en die legt vervolgens de problemen (opnieuw) neer bij de ouders. De meest recente reactie van Kind & Co op vragen van Weespernieuws staat hieronder. Kort gezegd geven ze aan dat er maar zeer beperkt een probleem is.

Reactie Kind & Co (in Weespernieuws Extra van 2 januari 2020)

Kind & Co laat weten dat zij de gunning voor het aanbieden van peuteropvang voor de nieuwe brede school in Weespersluis tot stand is gekomen na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure door de gemeente Weesp. Kinderopvang is een vorm van maatschappelijke dienstverlening; elke organisatie vrij is deze aan te bieden en kan dus op een aanbesteding inschrijven of gaan ondernemen in Weesp. Als stichting biedt Kind & Co verschillende vormen van kinderopvang aan, vaak in samenwerking met basisscholen of verenigingen. Het beeld dat er onvoldoende buitenschoolse opvang zou zijn wil Kind & Co graag nuanceren. Ouders die flexibel zijn in de dagen waarop zij opvang nodig hebben, kunnen wel degelijk nu al rekenen op een plek, zo laat de organisatie weten.

Om te voorkomen dat we in een welles-nietus spelletje uitkomen hebben we een poging gedaan om zelf criteria voor te stellen die voor de ouders werkbaar en controleerbaar zijn. Ons voorstel aan de schoolbesturen was dat wanneer ouders minstens 9 maanden staan ingeschreven en er nog steeds geen plaats kan worden aangeboden het tijd is om aan de bel te trekken. De nieuwe Jozefschool/ASKO onderschreef dit, de directeur gaf aan dat de ouders die op de nieuwe Jozefschool staan ingeschreven hem een mail kunnen sturen. Bij de Terp/Florente werd geen inhoudelijke reactie gegeven op de voorgestelde criteria. Wanneer je kinderen staan ingeschreven bij Florente zal je dus zelf een route moeten vinden om je ongenoegen over het uitblijven van BSO kenbaar te maken.

Er is dus nog veel werk aan de winkel, we hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met Woest Zuid. Deze partij is druk aan het zoeken naar geschikte locaties in Weesp. Daarnaast is Otje aan het overwegen om ook BSO aan te gaan bieden. Ook op dit dossier is het dus aan nieuwe spelers om de markt op te schudden.

Op 30 januari spreken we in bij de raadscommissie Welzijn om 20 uur. Als je de gemeente wil laten zien dat dit een echt probleem is roepen we jullie op om als bezoeker langs te komen!