Update BSO-capaciteit Weespersluis

Met dank aan de scholen en Kind & Co voor het verstrekken van transparantie geven wij hierbij meer inzicht in de omvang van de BSO-wachtlijst, de bestaande en te verwachten BSO-behoefte bij de leerlingen van beide scholen, evenals de bestaande en uiteindelijke BSO-capaciteit in de huidige opzet, gericht op de samenwerking tussen de scholen en Kind & Co.

In het recente overleg met de scholen en Kind & Co toonden alle partijen zich betrokken bij de BSO-problematiek en werd de wachtlijst door iedereen als groot probleem ervaren. Bovendien hebben de scholen aangegeven dat de ambitie is om uiteindelijk geen wachtlijst voor de BSO meer te hebben. Wellicht ook goed om eens te benadrukken dat de kwaliteit en de voorzieningen van de opvang die door de medewerkers van Kind & Co op dagelijkse basis voor de kinderen wordt geboden als zeer positief wordt ervaren.

Wij geven zoveel mogelijk relevante cijfers, zodat iedereen zelf een zo goed mogelijk beeld kan vormen:

Huidige situatie

 • De beide scholen hebben op dit moment in totaal 380 leerlingen, waarvan ongeveer 266 behoefte hebben aan BSO.
 • Daarmee heeft ongeveer 70% van de leerlingen behoefte aan BSO; een percentage dat aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde (25%).
 • Kind & Co heeft op dit moment 107 kindplaatsen gerealiseerd.
 • Tussen partijen is afgesproken dat Kind & Co 180 kindplaatsen zal realiseren. Vanwege knelpunten (o.m. een personeelstekort) is het onduidelijk wanneer dit aantal zal worden bereikt.
 • Een kindplaats kan worden gebruik voor meerdere kinderen. Met de 107 plaatsen worden op dit moment 189 kinderen van opvang voorzien (maar daarmee wordt niet voorzien in alle gewenste dagen opvang voor deze 189 kinderen).
 • Op dit moment staan ongeveer 177 kinderen op de wachtlijst.

Toekomstige situatie

 • De twee scholen verwachten binnen 3 jaar te groeien naar gecombineerd ongeveer 1080 leerlingen. De groei gaat ondertussen snel.
 • Het is op dit moment niet voorzien dat Kind & Co meer plaatsen zal realiseren dan de afgesproken 180.
 • Mede als gevolg van de ambitie van de landelijke coalitiepartijen om per 2025 BSO (nagenoeg) gratis te maken, lijkt niet aannemelijk dat het percentage kinderen dat behoefte zal hebben aan BSO significant zal afnemen.
 • Wanneer het genoemde percentage van 70% wordt toegepast op de verwachte 1080 leerlingen, zouden op termijn ongeveer 750 kinderen van de twee scholen behoefte hebben aan BSO.
 • Ongeacht wat de uiteindelijke aantallen precies zullen blijken te zijn, is duidelijk dat er reeds op de korte tot middellange termijn voor honderden kinderen van beide scholen die behoefte hebben aan BSO, geen BSO beschikbaar zal zijn bij Kind & Co. Ook voor veel gezinnen waar broertjes of zusjes reeds naar de BSO gaan, zal er in de toekomst  voor jongere broertjes en zusjes geen plek zijn. Datzelfde geldt voor veel gezinnen waarvan de kinderen reeds naar een KDV van Kind & Co gaan. Met andere woorden: de voorrangsregelingen zullen in veel gevallen eveneens geen uitkomst meer bieden.

Kortom: ondanks de inzet van alle betrokken partijen neemt de omvang van de wachtlijst, en daarmee de omvang van het probleem, toe en is duidelijk dat Kind & Co in de huidige opzet geen oplossing zal kunnen bieden voor die wachtlijst. Als alle knelpunten door Kind & Co zouden zijn opgelost, komt dat helaas nog niet in de buurt van een oplossing voor de wachtlijst. Dat neemt niet weg dat iedere extra plek die alsnog door Kind & Co wordt gerealiseerd uiteraard zeer welkom en belangrijk is!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.